Protecció i conservació

L’àguila calçada és una espècie protegida i d’interès comunitari inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus com a espècie d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats.

El principal problema de conservació de l’espècie fou l’alteració i la pèrdua de l’hàbitat. La gestió forestal intensa fou un dels elements modificadors de les zones de cria, a més, la persecució d’aquesta i altres espècies de rapinyaires de ben segur que van influir a que el nombre de parelles a darreries del segle XX  fos tan baix.

L’àguila calçada necessita per nidificar zones de bosc tranquil·les i ben conservades. Amb el seguiment anual de l’espècie, l’òrgan gestor del Parc obté informació detallada i molt útil per tal de mantenir aquestes zones en les condicions òptimes. Les dades recollides s’utilitzen per condicionar de manera acurada les actuacions i activitats que s’hagin de desenvolupar en les proximitats de les àrees de nidificació.

Actualment, l’àguila calçada als Ports està  en expansió i no sembla que tingui problemes de conservació importants.

ESTATUS LEGAL DE PROTECCIÓ DE L’ÀGUILA CALÇADA

Unió Europea
Directiva 2009/147/CE. Directiva Aus: annex I. Espècie que serà objecte de mesures de conservació especials quant a l’hàbitat.

Estat espanyol
Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat: annex IV. Espècie que serà objecte de mesures de conservació especials quant a l’hàbitat.

Catalunya
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals: espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, categoria B.

Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. Espècie molt sensible.